Gïelh åarjelraedteste – Røros-saemien siebriedahkejïh orre aejkie

Stemmer fra sør – Rørossamisk samfunn og ei ny tid

  • Daniel Mortenson
    Daniel Mortenson Iv. Olsen

Vuasahtalleme doh stoerre jarkelimmieh vuesehte mah lin saemien siebriedahkesne 1900-låhkoen aalkovisnie.
Sjïere daeverh Norsk Folkemuseumen saemien våarhkoste leah voestes aejkien Røros-saemien dajvesne vuesiehtamme.

Ny utstilling som belyser de store endringene i det samiske samfunnet tidlig på 1900-tallet. Unike gjenstander fra Norsk Folkemuseums samiske samling stilles ut for første gang i rørossamisk område!


Rørosmuseet Smelthytta 17. juni 2017 - 3. juni 2018

1917–2017

6. februar i 1917 holdt det samiske folk det første landsdekkende møtet som omhandlet samiske interesser. 100-årsjubileet i 2017 er en stor nasjonal begivenhet som vil bli feiret over store deler av Saepmie og i Norge. Rørosmuseet markerer jubileet gjennom ei rekke foredrag, utgivelse av årboka som samisk temanummer og med ei stor utstilling i Smelthytta. 6. februar har, med bakgrunn i hendelsene i 1917, blitt samenes nasjonaldag.

Benyt eders ret. Skal vi faa utrettet noget i vor korte tilværelse til forbedring av vore kaar, vore barns og efterslegtens livsvilkaar, saa er det bare én vei: sammenslutningens.

Waren Sardne, 26. mars 1910