Dragås og Eidet smeltehytter

Onsdag 14. august kl. 18.00

Bli med på en omvisning ved Dragås og Eidet smeltehytter i Ålen. 

Omvisningen er ved Erik Roll, konservator på Rørosmuseet.

Oppmøte på rasteplassen ved Eafossen, Fv 30.

JMF-08774.jpg

Eidet smeltehytte

Eidet smeltehytte inngår i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. Circumferensen var Røros Kobberverks opprinnelige privilegieområde fra 1646. Der fikk kobberverket rettigheter til å utnytte mineraler, skoger, vassdrag og tilgjengelig arbeidskraft.

Røros Kobberverk (1644–1977) drev Eidet smeltehytte fra 1834 til 1887. Avskoginga rundt kobberverkets hovedhytte på Røros gjorde tilgangen på ved og køl til smelteprosessene vanskelig. Det ble derfor lønnsomt å frakte kobbermalmen til nye smeltehytter i skogrike områder. I Gauldalen var det store skoger, og elva Gaula ga kraft til hyttedrift.

Ved Eidet ble det i hovedsak smeltet kobbermalm fra Kongens gruve, Christianus Sextus gruve og Muggruva. Drifta skapte også stor virksomhet med bygging av hus og anlegg og med transport av ved, køl, malm og varer. Det ferdige kobberet ble fraktet til Trondheim for utskiping til markedene i Europa.

(www.kulturpunkt.org)

Dragås Smeltehytte

Dragås smeltehytte inngår i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. Circumferensen var Røros Kobberverks opprinnelige privilegieområde fra 1646.

Røros Kobberverk (1644–1977) drev smeltehytte her ved Hyttfossen fra 1727 til 1834. Avskoginga rundt kobberverkets hovedhytte på Røros hadde allerede først på 1700-tallet så stort omfang at tilgangen på ved og køl til smelteprosessene var vanskelig. Det ble derfor lønnsomt å frakte malmen til nye smeltehytter i skogrike områder. Kobbersmelting i gamle ovnstyper krevde enorme mengder køl. Dragås hytte ble bygd etter at verket hadde fått bruksrett til skogen i Dragås allmenning på grensa til Singsås.

I Gauldalen var det store skoger, og Gaula ga kraft til hytte drift. Ved Dragås hytte ble det i hovedsak smeltet kobbermalm fra Kongens gruve og Muggruva. 

(www.kulturpunkt.org)

  • 1/1