<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Guktie svætnoegærja sjïdti

Meerke Krihke Leine Bientie soptseste sov orre gærjam bïjre Sjilkemehæhtjosne, gaskevåhkoen skïereden 28. bn. ts. 19.00.

 • Bildet viser to belter laget i sørsamisk tradisjon. Den ene beltet er rødt og grønt, det andre er blått og rødt. De ligger på en seng av gran. (Foto/Photo)
  1/1
  Meerke Krihke Leine Bientie Guktie svætnoegærja sjïdti sørsamisk belte Meerke Krihke Leine Bientie

Meerke Krihke eadtjohke ietnien gïelem nænnoestidh jïh aerpiemaahtoem vaarjelidh. Dan åvteste gærjam “Guktie ditnine gåarodh” tjaaleme. Gærja edtja viehkievierhtine dejtie gïeh sijhtieh ietnien gïelem lohkedh jïh vytnesjidh. 

Foredraget vil foregå i sin helhet på sørsamisk.
Arrangementet er gratis.

 • Vi ser et belte som er i ferd med å bli laget. Ei hånd holder beltet og man ser at nål og tråd er på vei gjennom beltet. Under beltet ser vi beina til den som syr. (Foto/Photo)
  1/1
  Her ser vi Meerke i arbeidet med et belte laget i sørsamisk tradisjon. Meerke Krihke Leine Bientie
 • Vi ser forsiden på ei bok. Den har blå bakgrunn, et bilde av tre belter i sørsamisk stil hengt rundt et tre i en bjørkeskog. På boken står navnet til forfatteren og boka. (Foto/Photo)
  1/1
  Meerke Krihke Leine Bientie har skrevet boka Svætnoe, som betyr belte på sørsamisk. Meerke Krihke Leine Bientie