Hopp til hovedinnhold

Gïelh åarjelraedteste – Røros-saemien siebriedahke jïh orre aejkie

Stemmer fra sør – Rørossamisk samfunn og ei ny tid

  • Daniel Mortenson Iv. Olsen

Vuasahtalleme doh stoerre jarkelimmieh vuesehte mah lin saemien siebriedahkesne 1900-låhkoen aalkovisnie.
Sjïere daeverh Norsk Folkemuseumen saemien våarhkoste leah voestes aejkien Røros-saemien dajvesne vuesiehtamme.

Ny utstilling som belyser de store endringene i det samiske samfunnet tidlig på 1900-tallet. Unike gjenstander fra Norsk Folkemuseums samiske samling stilles ut for første gang i rørossamisk område!


Rørosmuseet Smelthytta 17. juni 2017 - 3. juni 2018

1917–2017

Goevten 6. b. 1917 saemien åålmege dam voestes tjåanghkoem abpe laantese höölti mij lij saemien ïedtji bïjre. 100-jaepienheevehtimmie 2017 lea akte stoerre nasjovnaale heannadimmie maam mïerhkesje stoerre bieline Saepmeste jïh Nöörjesne. Rørosmuseet heevehtimmiem mïerhkesje gellie håalemigujmie, bæjhkoehtimmie jaepiegærjeste goh saemien teemalåhkoe jïh aktine stoerre vuasahtalleminie Smelthyttesne. Goevten 6. b. lea saemiej åålmegebiejjine sjïdteme dej heannadimmiej gaavhtan 1917.

6. februar i 1917 holdt det samiske folk det første landsdekkende møtet som omhandlet samiske interesser. 100-årsjubileet i 2017 er en stor nasjonal begivenhet som vil bli feiret over store deler av Saepmie og i Norge. Rørosmuseet markerer jubileet gjennom ei rekke foredrag, utgivelse av årboka som samisk temanummer og med ei stor utstilling i Smelthytta. 6. februar har med bakgrunn i hendelsene i 1917, blitt samenes nasjonaldag. 

Benyt eders ret. Skal vi faa utrettet noget i vor korte tilværelse til forbedring av vore kaar, vore barns og efterslegtens livsvilkaar, saa er det bare én vei: sammenslutningens.

Waren Sardne, 26. mars 1910

Stemmer fra sør som nettutstilling

Her finner du Stemmer fra sør som nettutstilling! Den sørsamiske versjonen har innleste tekster på sørsamisk.