Irene Dorra bïhkemde - båårhkesjimmien gåaromen bïjre

  • Bongke - Pung

Irene Dorra båata dovletje voessen bïjre soptsestidh maam satne gohtje «Kärringsjöväska». Irene bïhkemde jïh Anja Labjine tjåenghkesne soptsestalleben abpe barkoen bïjre; båårhkesjimmien raejeste gåaromen raajan.

Irene Dorra forteller på sørsamisk om den tradisjonelle veskemodellen ”Kärringsjöväska”, om reinskinn og prosessen frem til ferdig produkt i en samtale med Anja Labj.

Doktortjønnesne, måantan skïereden 16.bn. ts. 19.00 / Doktortjønna, mandag 16. september kl 19.00

Arrangementet er gratis.