Hopp til hovedinnhold

Daniel Mortenson

”Benyt eders ret. Skal vi faa utrettet noget i vor korte tilværelse til forbedring av vore kaar, vore barns og efterslegtens livsvilkaar, saa er det bare én vei: sammenslutningens.”

Waren Sardne, 26. mars 1910 • Daniel Mortenson
  Daniel Mortenson Iv. Olsen

Med sitt markante og sterke engasjement var Daniel Mortenson (1860–1924) en nøkkelperson i etableringa av sørsamiske interesseorganisasjoner på begynnelsen av 1900-tallet. Han var også en viktig aktør i arbeidet under og etter landsmøtet i 1917. Daniel Mortenson var lærer, reindriftsame, avisredaktør og organisasjonsmann.

Daniel Mortenson tok lærerutdannelse og arbeidet som lærer for samiske barn. I 1900 flyttet han til Tolgen distrikt, i dag Svahken Sijte, i Elgå. Mortenson ble raskt en sentral talsmann for samenes interesser i en tid da lovendringer og rådende holdninger skapte store problemer for reindriftsamene. De mange rettssakene om beiteland og erstatningskrav for påstått beiteskade i rørossamisk område var krevende.

I 1907 ble det etablert sameforeninger i Sør-Trøndelag og på Helgeland, og i 1908 ble Nordre Trondhjems Amts Lappeforening stiftet. Mortenson var sentral i dette arbeidet. Under det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917 var han møteleder, og han holdt foredrag om behovet for en ny og rettferdig reindriftslov. Han ble valgt til formann for en egen komité som la fram et lovforslag i 1919 – Lov om lapperne og rendriften. Forslaget ble lagt til side av norske myndigheter.

Daniel Mortenson representerte sørsamiske reindriftsamer i mange sammenhenger – også hos konge og statsminister.Et viktig organ i kampen for samiske rettigheter var avisa Waren Sardne som Mortenson ga ut i 1910–13 og i 1922–24. Hans store engasjement førte bl.a. til at reindriftspolitikken fikk et tyngdepunkt i rørossamisk område.

Daniel Mortensons innsats, framtidstro og pågangsmot var en motivasjon til fortsatt arbeid for å sikre rørossamenes livsgrunnlag og kultur.

Det var flere i rørossamisk område som engasjerte seg i kampen for samenes rettigheter. Martin Jonassen fra Haltdalen var en av dem. Da Søndre Trondhjems amts lappeforening ble stifteti 1907, ble Jonassen leder for foreningen. Han deltok i to delegasjoner som møtte kong Haakon VII og talte samenes og reindriftas sak. Først i 1906 sammen med Ole Thomassen, såi 1908 sammen med Daniel Mortenson og John Eliassen Boere fra Høylandet.

Samene så behovet for å dokumentere sin egen historie. Trebindsverket Samenes historie, forfattet av Henrik Kvandahl, ble utgitt i åra 1925–1947. Martin Jonassen var forlegger for det første bindet, Nils Stinnerbom, Nils A. Thomasson og Martin Jonassen for det andre.

 • 1/3
  Nils Stinnerbom, Henrik Kvandahl jïh Martin Jonassen Rørosesne 1926, jaepien mænngan dïhte voestes gærja seerijistie Samenes historie bæjhkoehtamme sjïdti. / Nils Stinnerbom, Henrik Kvandahl og Martin Jonassen fotografert på Røros i 1926, året etter at det første bindet av Samenes historie ble utgitt. Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv
 • 2/3
  Rijhketjåanghkoe Tråantesne 1917 aktem moenehtsem veelji mij edtji raeriestimmiem orre båatsoelaakese darjodh, jïh Daniel Mortenson moenehtsen åvtehkinie sjïdti. Dïhte sov barkoem böökti 1919. Easkah 1933 orre båatsoelaake bööti, bielelen saemiej raeriestimmiem krööhkestamme. / Landsmøtet i Trondheim i 1917 valgte en komité som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til ny reindriftslov, og Daniel Mortenson ble komiteens leder. Den la fram sitt arbeid i 1919. Moenehtsisnie g.b./Komiteen besto av f.v.: Ole Tobias Olsen, Peder Ludvik L. Jåma, Daniel Mortenson, Thomas A.M. Renberg, Nils Johan Kappfjell og Nils A. Nursfjell. Johan Barrock aaj moenehtsen sïjse veeljesovvi, men sealadi mïetsken 1917 / Johan Barrock ble også valgt inn i komiteen, men døde i august 1917. Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv
 • 3/3
  Vuelege: Daniel Mortenson Tolgen sïjtese juhti 1900, daan biejjien Svahken sïjte Elgåesne. Aarebi lij bovtsigujmie gïehtelamme dovne Sveerjesne jïh Nöörjesne. / Daniel Mortenson flyttet i 1900 til Tolgen distrikt, i dag Svahken sijte i Elgå. Han hadde tidligere drevet med rein både i Sverige og Norge. Ukjent