Hopp til hovedinnhold

Lyttepunkter

2. Erzscheidergaertene

Erzscheidergården - Spell-Olaveien 6

Bååstede kaarhtese / Tilbake til kartet!

Erzscheidergaertene
Daesnie gusnie Erzcheidergaertene daan biejjien tjåådtje, lij aarebi gaertene veasomegåetine jïh ålkoegåetiejgujmie. 1917 doh saemien paarretje-almetjh Elin Anna (1874-1922) jïh Daniel Mortenson (1860-1924) daam gaertenem ööstigan sijjesne Haugan. Dah orre fievsiem bigkin, jïh beapmoefasseldimmien gaavhtan gåetinekreekide, fuelhkie kraesiehaakenem öösti bïerjestaaren luvlielisnie man nomme Småsetran. Gosse baernieh geerve sjïdtin dah dïedtem veeltin dan biejjieladtje barkoen åvteste fuelhkien båatsojne. 

Daniel Mortenson ïedtjem utni saemienpolitihkeles gyhtjelassijste jïh barki. Juktie maehtedh daejnie barkojne gïehtelidh lij maereles Plaassjesne årrodh. Gellie saemieh Plaassjesne mïnnin ovmessie ierine, jïh meehtin dan åvteste Mortenson-fuelhkien gaertienisnie mïnnedh jïh ovmessie gyhtjelassh digkiedidh jïh vuajnoeh juekedh. Jïh dan åvtese ruevtieraajroe Plaassjan baaktoe vööji dle aelhkebe sjïdti numhtie gaskesadtedh.

Henrik Kvandahl [1865-1950], mij lij eadtjohke saemiepolitihkere jïh tjaelije Ballangenistie Nordlaantesne lij Daniel Mortensonen luvnie såemies boelhkh gosse lij barkeminie gærjavierhkine Samenes historie. Daesnie Plaassjesne aaj jeatjah saemieh årroejin mah lin eadtjohke saemiepolitihkesne. Martin Jonassen [1874-1941], mij lij åvtehke gellie jaepieh siebresne Søndre Trondhjems amts lappeforening jïh göökte Henrik Kvandahlen gærjijste bæjhkoehti, aaj gåetiem utni daesnie Hauganisnie gellie jaepieh.

Årromesijjine Plaassjesne aaj aelhkebe sjïdti plaeriem Waren Sardne bæjhkoehtidh. Voestes boelhke lij 1910 raejeste dovne 1913, jïh Mortenson lij redaktööre. Don aejkien fuelhkie gaertienisnie Svukuriset lïhke årroeji, Femunden luvlielisnie. Dan åvteste plaerie Plaassjesne trygkesovvi, maahta sån aerviedidh dam bæjhkoehtidh lij naa haestije. Gosse fuelhkie Mortenson Plaassjese juhti 1917, aelhkebe sjïdti plaeriem bæjhkoehtidh jïh tsïengelen 1922 raejeste Waren Sardne vihth olkese bööti.

Mænngan Daniel Mortenson sealadi 1924, gaertene duakasovvi. Doh ovmessie aajhterh leah dan mænngan sijjen mïerhkem gaertienasse bïejeme, jïh dan åvteste ibie gåetide vuejnieh guktie tjåadtjoejin gosse Elin Anna jïh Daniel daesnie årroejin.

Erzscheidergården
Her hvor Erzscheidergården står i dag, var det tidligere et gårdsanlegg med bolighus og tilhørende uthus. I 1917 kjøpte det samiske ekteparet Elin Anna [1874-1922] og Daniel Mortenson [1860-1924] denne gården på Haugan. De bygde nytt fjøs, og for å sikre tilgang til fôr til husdyra, kjøpte familien en grashaga i Småsetran, øst for bergstaden. Det daglige arbeidet med familiens reindrift var det etter hvert de voksne sønnene som tok hånd om. 

Daniel Mortenson var engasjert i samepolitiske spørsmål og arbeidet for å sikre samene et rettsgrunnlag for reindrifta. For å kunne drive dette arbeidet var det hensiktsmessig å bo på Røros. Mange samer hadde ulike ærend til Røros, og kunne derfor ta turen innom familien Mortenson sin gård her på Haugan for å drøfte ulike spørsmål og utveksle synspunkter. I og med at jernbanen gikk via Røros, ble det enklere med slik kontakt. 

Henrik Kvandahl [1865-1950], som var aktiv samepolitiker og forfatter fra Ballangen i Nordland, oppholdt seg i perioder hos Daniel Mortenson i forbindelse med arbeidet med bokverket Samenes historie. Her på Røros bodde også andre samer som var aktive i samepolitikken. Martin Jonassen [1874-1941], som var mangeårig leder i Søndre Trondhjems amts lappeforening samt forlegger for to av Henrik Kvandahl sine bokutgivelser, hadde også hus her på Haugan i flere år.

Med bosted på Røros ble det også enklere å gi ut avisa Waren Sardne. Den ble først utgitt i perioden 1910 til 1913, med Mortenson selv som redaktør. Den gang bodde familien på en gård ved Svukuriset, på østsida av Femund. I og med at avisa ble trykket på Røros, kan en anta at arbeidet med å utgi den var ganske utfordrende. Da familien Mortenson flyttet til Røros i 1917, ble det enklere å gi ut avis, og fra januar 1922 kom Waren Sardne ut på nytt.

Etter at Daniel Mortenson døde i 1924, ble gården solgt. De ulike eierne har i ettertid satt sitt preg på gården, og vi ser derfor ikke husene slik de stod da Elin Anna og Daniel bodde her.

i
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1