Hopp til hovedinnhold

Saemien histovrije Bïerjestaaresne

Samisk historie i Bergstaden

Rørosmuseume væjsaldahkem faalehte mij ohtje daajroem saemien histovrijen bïjre Plaassjesne vadta. Maahtah bïjre jarkan staaresne vaedtsedh jïh åenehks soptsesh goltelidh 10 joekehts sijjiej bïjre viehkine jïjtjedh mobijletellefovneste.

Rørosmuseet tilbyr en guide som gir et innblikk i samisk historie knyttet til bergstaden. Du kan gå rundt i byen og lytte til korte fortellinger knyttet til 10 ulike lokaliteter ved hjelp av din egen mobiltelefon.

Dåeredh laajroem maam raeriestibie jallh veeljh laajroem jïjtje. Datne åadtjoeh saemien histovrijen bïjre govledh mij lea vïedteldihkie sijjide Erzcheidergaertene, Rørosen gærhkoe jïh gærhkoegaertene, plaeriehistovrijen, åesiestimmien, gåetieluhpiej jïh navradahki bïjre voenges industrijesne. Åadtjoeh aaj naakenh dejstie fuelhkijste råakedh mah daesnie årroejin. Gegkiestibie datne maam akt orre sijjien bïjre lïerh, læhka tuvrine!

Følg ruta vi foreslår eller velg rekkefølge selv. Du får høre om samisk historie knyttet til Erzscheidergården, Røros kirke og kirkegården, avishistoria på bergstaden, handel, losji, og om råmaterialer til den lokale småskala industrien. Du får også møte noen av familiene som bosatte seg her. Vi håper du lærer noe nytt om stedet og ønsker deg god tur!

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1