<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Saemien histovrije Bïerjestaaresne

Samisk historie i Bergstaden

Rørosmuseume væjsaldahkem faalehte mij ohtje daajroem saemien histovrijen bïjre Plaassjesne vadta. Maahtah bïjre jarkan staaresne vaedtsedh jïh åenehks soptsesh goltelidh 10 joekehts sijjiej bïjre viehkine jïjtjedh mobijletellefovneste.

Rørosmuseet tilbyr en guide som gir et innblikk i samisk historie knyttet til bergstaden. Du kan gå rundt i byen og lytte til korte fortellinger knyttet til 10 ulike lokaliteter ved hjelp av din egen mobiltelefon.

  •  (Foto/Photo)
    1/1