Hopp til hovedinnhold

Lyttepunkter

9. Waren Sardne

Pressemuseet Fjeld-Ljom / Stigersveien 1

Bååstede kaarhtese / Tilbake til kartet!

Waren Sardne
Posisjovne: Fjell-Ljom goh preessemuseume jïh akte dejstie plaerijste mah vijries plaeriehistovrijem soptsestieh.

Plaassja gieltegs plaeriehistovrijem åtna. 1910 raejeste 1913 raajan jïh 1922 raejeste 1927 raajan plaerie Waren Sardne bæjhkoehtamme sjïdti Plaassjesne, amma Vaerien Saernieh. Plaerie edtji sisveginie utnedh sjyöhtehke aamhtesh mah lin vihkele båatsoesaemide. Ålma mij skraejriem veelti jïh lij plaerien redaktööre lij Daniel Mortenson (1860-1924). Voestes bæjhkoehtimmieboelhken Søndre Trondhjems amts lappeforening, tseegkesovveme 1907, plaeriem bæjhkoehti. Saemiesiebrien åvtehke lij Martin Jonassen (1874-1941). 

Saemieh bårrode årroejin. Dan gaavhtan lij krïevije saemiejgujmie gaskesadtedh jeatjah dajvine. Dan åvteste lij maereles plaerine mij meehti bïevneseåerine årrodh saemide gaskemsh. Åssjaldahke organisasjovnen bïjre lij aaj jarngesne don baelien – ojhte ektesne meehtin tsiehkiem bueriedidh. Gosse åssjalommesh, åssjaldahkh jïh dååjrehtimmieh plaerien sïjse åadtjoeji, dellie sïjhti gaajhkh plaerien lohkijh jaksedh sov dïjrine.

1900-låhkoen aalkoelisnie saemieh Røros-dajvesne lin tjarke deadtoven nuelesne gellede lehkeste. Båantah dovres krïevenassigujmie böötin gåatomeskaaraj åvteste mah dej mïelen mietie bovtse lin dorjeme, jïh illedahke daamtaj sjïdti vigkieaamhtesh reaktasuerkesne. Laakh lin dorjesovveme jåartaburrien ïedtjh gorredidh – akten baelien gosse sïejhme vuajnoe lij saemien båatsoe lij heaptoe jeatjah seabradahkeïedtjide. Aktene dagkeres tsiehkesne lij vihkele bïevnesh jïh dååjrehtimmieh juekedh mubpiejgujmie Saepmesne.
Jeatjah aajkoe plaerine lij saemiej krïevenassh buektedh mïrrestallemen bïjre laanten jeatjah årrojigujmie. Lij stoerre sjaavnjoe åejvieladtjh edtjin bïevnesh åadtjodh dej haestemi bïjre mej uvte saemieh tjåadtjoejin. Ellen jeenjemes dejstie aamhtesijstie mah Waren Sardnesne trygkesovvin lij dan åvteste daaroengielesne.

Jeatjah aamhtesh plaeresne lin maaje reektehtsh båatsoste, goh tsiehkien bïjre guedtiemisnie jïh leekedimmieboelhken, juvretsiehkien bïjre jïh jeatjah sjyöhtehke bïevnesh. Lissine lij smaave jïh stoerre saernieh ovmessie sisveginie.
Idtji dan joekoen hijven dïenestem vedtieh plaerine gïehtelidh. Daate lij sån aaj akte dejstie fåantojste man åvteste plaerie tjöödtjesti jaepien minngiegietjesne 1913. Idtji darhkh mubpien boelhken plaerie naan stoerre låhkoem dongkijijstie åadtjoeh.

Mænngan Daniel Mortenson sealadi 1924, baernebe Lars Danielsen (1903-1982) plaerien redaktööredïedtem jåerhkieji. Dïhte lij redaktööre eevre goske plaerie orriji 1927.

Waren Sardne

Røros har en spennende avishistorie. I årene 1910 til 1913 og 1922 til 1927 ble avisa Waren Sardne utgitt på Røros. Avisas tittel kan oversettes til norsk med Fjellets Nyheter. Avisa skulle inneholde aktuelt stoff av betydning for reindriftssamer. Initiativtaker og redaktør for avisa var Daniel Mortenson (1860-1924). I den første utgivelsesperioden stod Søndre Trondhjem amts lappeforening, stiftet i 1907, som utgiver for avisa. Leder for sameforeningen var Martin Jonassen (1874-1941).

Den samiske befolkningen bodde spredt. Det gjorde det utfordrende å holde kontakt med samer i andre områder. Det var derfor hensiktsmessig med ei avis som kunne være en kanal for utveksling av informasjon mellom samer. Også organisasjonstanken var sentral i denne tida — tanken om at en i fellesskap kunne bedre situasjonen. Gjennom å få ideer, tanker og erfaringer på trykk i avisa, ville en nå ut til alle avisas lesere med sitt budskap.

Samene i Rørosområdet var på begynnelsen av 1900-tallet under sterkt press fra mange hold. Kostbare erstatningskrav ble reist på bakgrunn av påstått reinbeiteskade, og resulterte ofte i tvistesaker i rettsapparatet. Lovgivninga var laget for å ivareta jordbruksinteressene - i ei tid der den rådende oppfatninga var at den samiske reindrifta var til hinder for andre samfunnsinteresser. I en slik situasjon var det viktig å dele informasjon og erfaringer med andre i Saepmie.

En annen hensikt med avisa var å fremme samenes krav om likestilling med landets øvrige befolkning. En hadde et sterkt ønske om at myndighetene skulle bli informert om utfordringene samene stod overfor. Det aller meste av stoffet som stod på trykk i Waren Sardne var derfor på norsk.

Annet stoff i avisa var gjerne rapporter fra reindrifta, slik som forholdene i kalvingsperioden, rovdyrsituasjonen, slaktesesongen og annen relevant informasjon. I tillegg var det små og store nyheter med variert innhold.

Økonomisk var ikke avisdrifta særlig god forretning. Det var nok også en av grunnene til at avisa gikk inn ved årsskiftet i 1913. Avisa oppnådde heller ikke i den andre perioden et stort antall abonnenter.

Etter Daniel Mortensons død i 1924, tok sønnen Lars Danielsen (1903-1982) over redaktøransvaret for avisa. Han fungerte som redaktør helt til avisa gikk inn i 1927.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1