RIJHKETJÅANGHKOE TRÅANTESNE 1917

”Aar 1917 den 6te februar kl 12 middag traadte det første landsmøte for lapper sammen i metodistkirken i Trondhjem, som for anledningen velvillig var overladt møtet. Noget over 150 lapper fra lappedistrikterne Finmarken, Tromsø, Helgeland, Grong, Snaasen, Meraker og Røros var fremmødt, liksom der ogsaa var møtt representanter fra de svenske lapper.”

Protokoll fra landsmøtet i Trondheim 1917


Goevten 1917 saemieh sijjen voestes abpelaanten politihkeles tjåanghkoem hööltin mij lij saemien ïedtji bïjre. Daate rijhketjåanghkoe lea sjïeke man åvteste saemiej åålmegebiejjie lea goevten 6.b. Årganisasjovnegyhtjelasse lij eevre jarngesne dej aamhtesi gaskem mejtie tjåanghkosne Tråantesne gïetedin. Båatsoegåatomeaamhtese jïh Lappeloven (Saemielaake) lin bæjjese bïejeme goh jïjtsh aamhtesh, seamma lij Skuvlegyhtjelasse. Tjåanghkoe 150 tjirkijh abpe Saepmeste tjöönghki.

 • Rijhketjåanghkoste Tråantesne goevten 6.–9. b. 1917
  Fra landsmøtet i Trondheim 6.–9. februar 1917

Rijhketjåanghkoe 1917 lij illedahke aktede barkoste sïejhme almetjijstie åarjelsaemien dajvesne. Jaepietjuetien aalkoelisnie jienebh lin saemien reaktaj bïjre luagkanamme, jïh Elsa Laula Renberg Helgelaanteste lij dïhte mij skraejriem veelti akten tjåanghkose abpe laantese. Saemien siebrieh abpe åarjelsaemien dajvesne tseegkesovvin fïerhtene fylhkesne. Jaepiej 1907–1908 dovne Søndre- jïh Nordre Trondhjems amti saemiesiebrieh lin tseegkesovveme, jïh Helgelaanten Saemien Siebrie tseegkesovvi 1910. Siebriej ektie visjovne lij aktem bijjemes rijhkesiebriem tseegkedh. Daam visjovnem idtjin saetniedehtieh, men lij akte vihkeles aamhtese rijhketjåanghkosne 1917.

Rijhketjåanghkoen aamhtese bovtsegåatomen bïjre lij joekoen sjyöhtehke, dan åvteste tjåanghkoe lij seamma tïjjen goh lij reakta-aamhtesh bovtsegåatomereaktaj bïjre – ij goh unnemes Røros-saemien dajvesne. Båatsoelaake mij faamoem åadtjoeji 1880- jïh 1890-jaepiej, jïh sjïehtesjimmie båatsoesïjtijste 1894 lin vædtsoes båatsose, dovne praktihkeles jïh ekonomeles. Båatsoesaemieh stoerre haestemi uvte tjåadtjoejin, jïh vïenhtin dah sïjhtin stuerebe faamoem åadtjodh jis ektesne tjåadtjoejin. Læjhkan idtji dïhte voestes abpelaanten siebrie, Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie, tseegkesovvh åvtelen 1947.

Skuvleaamhtese lij aaj akte vihkeles digkiedimmieteema. Dan mearan staate ij lij dïedtem vaalteme ööhpehtimmiem sjïehteladtedh saemien maanide. Finnemisjovnen skuvle Havikesne Namsosen lïhke tseegkesovvi 1910, jïh lij dïhte aajnehke ööhpehtimmiefaalenasse mij lij sjïere dejtie saemien learoehkidie.

 • Brovrese Saemien Nyjsenesiebrie 1917. Jienebh åarjelsaemien nyjsenæjjah, Elsa Laula Renbergine njueniehkisnie, lin njueniehkisnie juktie rijhketjåanghkoem 1917 öörnedidh jïh tjïrrehtidh. / Brurskanken Samiske Kvinneforening 1917. Flere sørsamiske kvinner, med Elsa Laula Renberg i spissen, var pådrivere for den samiske organiseringa og gjennomføringa av landsmøtet i 1917. Duekesne g.b./Bak f.v.: Lisa Barrock, Brita Brantfjell, Sofie Mathiasen, Malla Vesterfjel, Kristine Stinnerbom. Tjahkan g.b./Sittende f.v.: Elsa Laula Renberg, Ellen Lie, Ellen Olsen, Gunhild Granefjeld. Åvtene g.b./Foran f.v.: Anna Andersen, Maria Pedersen
  Brovrese Saemien Nyjsenesiebrie 1917. Jienebh åarjelsaemien nyjsenæjjah, Elsa Laula Renbergine njueniehkisnie, lin njueniehkisnie juktie rijhketjåanghkoem 1917 öörnedidh jïh tjïrrehtidh. / Brurskanken Samiske Kvinneforening 1917. Flere sørsamiske kvinner, med Elsa Laula Renberg i spissen, var pådrivere for den samiske organiseringa og gjennomføringa av landsmøtet i 1917. Duekesne g.b./Bak f.v.: Lisa Barrock, Brita Brantfjell, Sofie Mathiasen, Malla Vesterfjel, Kristine Stinnerbom. Tjahkan g.b./Sittende f.v.: Elsa Laula Renberg, Ellen Lie, Ellen Olsen, Gunhild Granefjeld. Åvtene g.b./Foran f.v.: Anna Andersen, Maria Pedersen Hifling- Rasmussen, NTNU UB
 • 1925 nyjsenesiebrieh Røros samiske kvinneforening basaarem öörnedi Grønnsalesne Rørosesne. / I 1925 arrangerte Røros samiske kvinneforening basar i Grønnsalen på Røros. Duekesne, g.b./Bak, f.v.: Henrik Grønn, ovnohkens /ukjent, Solveig, Synnøve jïh/og Gunvor Grønn, hævvi vienth/ant. Øyvind Grønn. Buertiebealesne, g.b./Ved bordet, f.v.: Paula Grønn, Mali Holm, Jonetta Jonasen, Maja Anstensen, Martin Jonsson, ovnohkens/ukjent. Åvtene, g.b./Foran, f.v.: Nils Danielsen, Per Larsen Axman, Johan Anton Klemmetsen, Hinta Thomassen Liljestrand.
  1925 nyjsenesiebrieh Røros samiske kvinneforening basaarem öörnedi Grønnsalesne Rørosesne. / I 1925 arrangerte Røros samiske kvinneforening basar i Grønnsalen på Røros. Duekesne, g.b./Bak, f.v.: Henrik Grønn, ovnohkens /ukjent, Solveig, Synnøve jïh/og Gunvor Grønn, hævvi vienth/ant. Øyvind Grønn. Buertiebealesne, g.b./Ved bordet, f.v.: Paula Grønn, Mali Holm, Jonetta Jonasen, Maja Anstensen, Martin Jonsson, ovnohkens/ukjent. Åvtene, g.b./Foran, f.v.: Nils Danielsen, Per Larsen Axman, Johan Anton Klemmetsen, Hinta Thomassen Liljestrand. Ukjent
 • Göökte dejstie mah lin meatan voestes saemien rijhketjåanghkosne Sveerjesne, Lars N. Holm jïh Martin Jonsson. Tjåanghkoe lij Staaresne goevten 1918, jaepien rijhketjåanghkoen mænngan Tråantesne. / To av deltakerne på det første samiske landsmøtet i Sverige, Lars N. Holm og
  Göökte dejstie mah lin meatan voestes saemien rijhketjåanghkosne Sveerjesne, Lars N. Holm jïh Martin Jonsson. Tjåanghkoe lij Staaresne goevten 1918, jaepien rijhketjåanghkoen mænngan Tråantesne. / To av deltakerne på det første samiske landsmøtet i Sverige, Lars N. Holm og Nils Thomasson
 • Møtedeltakere ant. 1922
  Almetjh tjåanghkosne vuelemassjen Bergmann-gaatosne Rørosesne, hævvi vienth 1922. / Møtedeltakere samlet nederst i Bergmannsgata i forbindelse med et møte på Røros antakeligvis i 1922. G.b./F.v.: Lars A. Stinnerbom, Lars N. Brandsfjell, Daniel Mortenson, Tomas Bergstrøm, Jonas Mortensen, Anders M. Nordfjell, Nils Stinnerbom, Morten Mortensen, Morten Jonassen, Anders Barrock, Lars N. Holm. Lars Danielsen
 • Misjonsstevne
  Misjovnesjelteste Dåammajaevrien lïhke Nordlaantesne. Dagkerh sjeltieh tjåanghkoesijjine åtnasovvin saemien årganisajovnebarkosne, jïh Daniel Mortenson lij meatan daennie tjåanghkosne. / Fra et misjonsstevne ved Tomasvatnet i Nordland. Slike stevner ble brukt som møteplasser i arbeidet for samisk organisering, og Daniel Mortenson deltok på dette møtet. Lars Danielsen