Hopp til hovedinnhold

GÏELH ÅARJELRAEDTESTE

– Røros-saemien siebriedahke jïh orre aejkie

RIJHKETJÅANGHKOE TRÅANTESNE 1917

Daniel Mortenson

BÅATSOELAAKE

BÅATSOE BEHTJIEDIMMIEN NUELESNE

DAEJREMEVOETEN FAAMOE

AAMHTESH

JUHTIJEALMETJIJSTIE ARRAHALMETJIDIE

SKUVLEGYHTJELASSE

MUSEUME JÏH POLITIHKE

Gjenstandene i utstillinga

Hør utstillinga på sørsamisk